Zaloguj się do strefy pacjenta.

Polityka prywatności

Dietetica - Ewa Stachowska 
Polityka prywatności
Polityka plików cookies
§ 1
Strefa Pacjenta

1. Strefa Pacjenta jest serwisem internetowym, prowadzonym w domenie dietetica.com.pl oraz jest dostępny na stronie www.dietetica.com.pl i umożliwia gromadzenie, przeglądanie, wyszukiwanie niezbędnych danych zgromadzonych dla realizacji usług realizowanych na rzecz Osoby Zlecającej, umożliwiających Firmie Dietetica – Ewa Stachowska:

a). gromadzenie, przeglądanie i wyszukiwanie wyników badań wykonanych przez Dietetica;

b). gromadzenie, przeglądanie i wyszukiwanie informacji z wizyt w gabinetach własnych Dietetica, Placówek Medycznych, w których Dietetica prowadzi działalność oraz gabinetach Firm Patronackich, obsługujących pacjentów Dietetica za pośrednictwem Strefy Pacjenta;

c). przekazanie Osobie zlecającej usługę wyników badania i opracowanych zaleceń dotyczących żywienia.

2. Ze Strefy Pacjenta mogą korzystać wszyscy pacjenci Dietetica, którzy akceptując warunki Regulaminu, zostali w niej zarejestrowani, a następnie zlecili wykonanie usługi lub kilku usług oferowanych przez Dietetica, otrzymali unikalny login oraz hasło i uregulowali należność za usługę.

3. Udostępniane Osobie zlecającej za pośrednictwem Strefy Pacjenta dane nie stanowią dokumentacji medycznej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2011r., Nr 112, poz.654).

§ 2
Rejestracja Osoby Zlecającej w Strefie Pacjenta.

1. Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

2. W celu dokonania Rejestracji Osoba Zlecająca zobowiązana jest podać wymagane przez Właściciela Serwisu dane osobowe.

3. Rejestracja Osoby Zlecającej w Serwisie odbywa się w gabinetach własnych Dietetica lub podmiotów z nią współpracujących i jest możliwa po podpisaniu przez Osobę Zlecającą zgody na przekazanie opracowanych dla niego zaleceń żywieniowych wraz z wynikami badań genetycznych lub innych, których wykonanie zlecił drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu na stronie www.dietetica.com.pl, w zgodzie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2013r. poz.1422).  

4. Podpisując Oświadczenie, Osoba Zlecająca potwierdza autentyczność danych osobowych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3
Logowanie do Strefy Pacjenta

1. W celu zalogowania się w Strefie Pacjenta, Osoba Zlecająca zobowiązana jest podać login oraz jednorazowe hasło, które zostało przekazane podczas wizyty w gabinecie.

2. Podczas pierwszego logowania do Serwisu, dla zachowania bezpieczeństwa i poufności względów, Osoba Zlecająca zobowiązana jest zmienić hasło startowe.

3. Zmianę hasła Osoba Zlecająca może dokonać on-line, po zalogowaniu do Strefy Pacjenta.

4. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego hasła powoduje blokadę konta na 15 minut. Każde udane zalogowanie się w Strefie Pacjenta anuluje licznik wprowadzenia nieprawidłowego hasła.

5. Jeśli Osoba Zlecająca zapomni hasła, to działając z poziomu strony, może poprosić o wygenerowanie nowego hasła. Nowe hasło zostanie przesłane automatycznie na adres e-mailowy, który został podany w trakcie rejestracji.

6. Bezpieczeństwo podczas logowania oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych opisane są w § 6 Regulaminu.

§ 4
Odpowiedzialność i zastrzeżenia

1. Dietetica dołoży wszelkich starań, aby wszystkie udostępnione funkcjonalności Serwisu działały w sposób ciągły i bez zakłóceń.

2. Dietetica zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Strefy Pacjenta, w celu jej rozbudowy lub udoskonalenia.  

3. Dietetica nie ponosi odpowiedzialności za:

a). skutki udostępnienia loginu, hasła lub odpowiedzi na Pytania Zabezpieczające osobom trzecim niezależnie od tego, czy osoby trzecie uzyskały dostęp do niniejszych informacji za zgodą Osoby Zlecającej, czy też bez takiej zgody;

b). problemy w funkcjonowaniu Strefy Pacjenta, jeżeli nastąpiły na skutek zdarzeń, których Dietetica przy zachowaniu należytej staranności nie była wstanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniem Strefy, związanych z jakością usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych;

c). nagłe przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowane awarią sprzętu, systemów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Dietetica.

§ 5
Polityka Bezpieczeństwa

1. Dietetica dołoży wszelkich starań, aby wszystkie dane Osoby Zlecającej były chronione przy użyciu technologii wystarczających do zapewnienia bezpieczeństwo i poufność danych.

2. Dietetica zobowiązuje się do przechowywania informacji powierzonych przez Osobę Zlecającą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6
Administrator danych

1. Dietetica jest administratorem danych osobowych Osoby Zlecającej.

2. Ochronę przetwarzanych danych osobowych Osoby Zlecającej zapewnia Dietetica.

3. Ochrona danych osobowych Osoby Zlecającej zapewniona jest poprzez:

          a). system szyfrowania transmisji danych;

          b). login otrzymywany przez Osobę Zlecającą;

          c). hasło podawane przez Osoba Zlecającą podczas logowania do Strefy Pacjenta.

4. Dietetica realizuje politykę prywatności i bezpieczeństwa danych w Strefie Pacjenta, wykorzystując:

a). logi systemowe zawierające informacje o datach, godzinach;

b). szyfrowanie danych z użyciem protokołu SSL;

c). środki techniczne i organizacyjne odpowiednie w stosunku do zagrożeń oraz kategorii danych udostępnianych w Strefie Pacjenta.

5. Strefa Pacjenta wykorzystuje pliki Cookies, czyli małe pliki tekstowe, wysyłane do komputera odbiorcy serwisu, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

§ 7
Osoba Zlecająca


1. Osoba Zlecająca ma prawo dostępu do swoich danych w Strefie Pacjenta ich poprawiania, sprostowania i uaktualniania, a dokonywać tego może za pośrednictwem administratora.

2. Z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Osoby Zlecającej, hasło przez nią wybrane nie powinno być tożsame z hasłem stosowanym przez nią w skrzynce e-mail oraz w innych serwisach, w których wymagane jest stosowanie hasła (np. logowanie do banków, forów internetowych, blogów itp.).

3. Jeśli Osoba Zlecająca podejrzewa, że dostęp do jego konta ma osoba nieupoważniona, istnieje możliwość zmiany loginu i hasła. Dokonanie takiej zmiany jest możliwe poprzez adres: strefapacjenta@dietetica.pl
 

§ 8
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji usług Dietetica, z których skorzystała Osoba Zlecająca, w tym i te, które dotyczą działania Strefy Pacjenta; Osoba Zlecająca może zgłosić, wysyłając reklamację e-mailem na adres: strefapacjenta@dietetica.pl lub w formie pisemnej, wysyłając je na adres: Dietetica - Ewa Stachowska; ul. Spółdzielcza 60; 70-393 Szczecin; pod rygorem nieważności. W reklamacji musi znaleźć się Imię i Nazwisko osoby składającej reklamację, opis zdarzenia i uzasadnienie reklamacji.

2. Reklamację należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

3. Osobie Zlecającej nie przysługuje, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.); prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi oferowane przez Dietetica, ze względu na fakt, iż rozpoczęcie świadczenia usług przez Dietetica następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zlecenia usługi, a właściwości tych usług są ściśle związane z Osobą Zlecającą lub osobą, nad którą Osoba Zlecająca sprawuję opiekę ustawową; oraz fakt, że świadczenia dokonane przez Dietetica w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone, z uwagi na ich charakter.

4. Dietetica zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty jej otrzymania, wskazując czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informując o braku podstaw do uwzględnienia reklamacji, wraz z uzasadnieniem odmownego stanowiska. Odpowiedź na reklamację Dietetica przesyła Osobie Zlecającej drogą elektroniczną, na wskazany przez nią adres e-mail lub w formie pisemnej, na wskazany adres do doręczeń.

5. Dietetica nie ponosi odpowiedzialności za problemy/ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Osoba Zlecająca, uniemożliwiające prawidłowe korzystanie ze Strefy Pacjenta. Osoba Zlecająca musi posiadać sprawny sprzęt komputerowy z pełnym dostępem do Internetu i przeglądarki internetowej. Do poprawnego działania (wyświetlania) Raportu z wynikami badań i opracowanymi zaleceniami dietetycznymi wymagana jest instalacja popularnej przeglądarki Google Chrome, dzięki której możliwie jest pobranie Raportu w formacie Portable Document Format (PDF) oraz wykonanie jego wydruku. Nie zaleca się korzystania z innych platform i nie odpowiadamy za utrudnienia wynikające z korzystania z innej platformy niż zalecana.

§ 9
Zmiany Regulaminu i postanowienia końcowe

1. Dietetica zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem: http://dietetica.com.pl/page/regulamin.html

2. Dietetica zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, związanych ze zmianą:

a). warunków świadczenia usług Dietetica;

b). warunków korzystania z usług Dietetica;

c). zmianą funkcjonalności Strefy Pacjenta;

d). zmiany formy prawnej prowadzenia działalności lub innych zmian własnościowych;

e). obowiązujących przepisów prawa.

3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich na stronie www.dietetica.com.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Osobę Zlecającą z usług Firmy Dietetica – Ewa Stachowska rozstrzygane będą - w razie takiej potrzeby - przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, właściwy dla siedziby Dietetica, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się być lub zostanie uznane zostanie za nieważne na podstawie prawomocnego wyroku sądu, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

§ 10
Dostępność Regulaminu Polityki Prywatności

Treść Regulaminu, wraz z wszelkimi załącznikami do niego w jednym dokumencie, w formacie Portable Document Format (PDF) jest zawsze dostępna w aktualnej wersji do pobrania w tym miejscu oraz udostępniana jest do wglądu w siedzibie Administratora oraz Placówek Partnerskich. 

Szczecin, 25 listopada 2014 r.